tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Zasady publikacji

ZESZYTY WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH

Wydawca:

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

 

Informacje ogólne o czasopiśmie

 

Zeszyty Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych ISSN 2658-0950 ukazują się cyklicznie raz w roku od 2009 roku, do 2011 roku pod nazwą Zeszyty Wydziału Przyrodniczego ISSN 2083-1749, do 2018 Zeszyty Wydziału Przyrodniczo-Technicznego ISSN 2299-1751.

Do publikacji przyjmowane są artykuły z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk technicznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz dziedzin nauk pokrewnych. Publikowane są prace oryginalne i poglądowe, studium przypadków.

 

Nabór artykułów do czasopisma prowadzi redaktor naczelna serii:

dr hab. inż. Barbara Żarowska

e-mail: barbara.zarowska@kans.pl

 

Autorzy nie wnoszą opłat za proces recenzji i publikacji artykułów ani nie otrzymują honorariów.

 

Zasady polityki redakcyjnej

 

1. Polityka redakcyjna czasopisma pozostaje niezależna wobec wpływów komercyjnych.

2. Opiera się na zasadach etycznych, które obejmują cały proces wydawniczy.

3. Przyjmowane są artykuły naukowe i dydaktyczne zgodne z profilem czasopisma, które wcześniej nie były przedstawiane do druku.

4. Autorami mogą być pracownicy i studenci Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze oraz osoby spoza Uczelni.

5. Autorzy zobowiązani są do przestrzegania właściwych zasad w zakresie wiarygodności źródeł, na które się powołują, stosowania cytatów i zapożyczeń.

6. W celu zapobiegania plagiatom artykuły podlegają sprawdzeniu przez system antyplagiatowy.

7. Autorzy artykułów zobowiązani są do złożenia odpowiedniego oświadczenia o ich twórczym wkładzie w powstanie publikacji (załącznik nr 1), którego celem jest zapobieganie zjawiskom „ghostwriting” (nieujawnienie nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji) i „guest authorship” (podanie konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, pomimo iż jej wkład był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca).

8. Autorzy składają oświadczenie, w którym stwierdzają, że zrzekają się praw autorskich na rzecz  KPSW w Jeleniej Górze, praca nie była dotąd nigdzie publikowana, a jej treść i materiał ilustracyjny nie naruszają autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich (załącznik nr 2). Za naruszenie praw autorskich osób trzecich wszelkie konsekwencje prawne i finansowe ponosi autor.

9. Każdy z autorów, który jest pracownikiem Uczelni (bez względu na rodzaj umowy), ma obowiązek afiliowania wydanej pracy pełną nazwą Uczelni (Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze).

10. Każdy autor ma obowiązek podania swojego numeru ORCID. Instrukcja założenia numeru ORCID https://www.wnh.umk.pl/panel/wp-content/uploads/ORCID.pdf. (załącznik w pdf)

10. Do druku przekazywane są artykuły, które uzyskały pozytywne opinie wyznaczonych przez Redakcję recenzentów.

11. Przygotowanie artykułów odbywa się zgodnie z Instrukcją przygotowania materiałów do druku.

12. Ocena pracy (zasady recenzowania publikacji). Zarejestrowane prace podlegają anonimowej ocenie. Prace te wysyłane są do+ niezależnych recenzentów spoza jednostki. Proces recenzowania nie powinien trwać dłużej niż 6 tygodni, jednak Redakcja nie może zagwarantować określonego terminu podjęcia decyzji. Recenzja posiada formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia. Ostateczną decyzję akceptacji pracy do druku, akceptacji pod warunkiem korekty lub decyzja o odrzuceniu pracy należy do uprawnień Redakcji i nie podlega odwołaniu. Redakcja nie musi uzasadniać podjętych decyzji. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji / numerów nie są ujawniane, raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.


Instrukcją przygotowania materiałów do druku – Wskazówki dla autorów:

Informacje ogólne

1. Przyjmowane są artykuły w języku polskim i angielskim.

2. Streszczenia prac muszą zawierać 1400-1800 znaków ze spacjami i w wypadku prac oryginalnych muszą być podzielone na: wprowadzenie i cel pracy, materiał i metoda, wyniki, wnioski. Streszczenia prac poglądowych muszą być podzielone na: wprowadzenie i cel pracy, skrócony opis stanu wiedzy, podsumowanie (wnioski).

3. Minimalna objętość zgłaszanego materiału powinien mieścić się w zakresie od 0,5 do 0,75 arkusza wydawniczego brutto (łącznie z ew. tabelami, grafikami, zdjęciami, piśmiennictwem, streszczeniem itp.). W szczególnych wypadkach, po uzgodnieniu z redakcją czasopisma dopuszczalne są publikacje o większej objętości.

4. Tekst artykułu zapisany jest w formacie z rozszerzeniem doc. i odt. (Microsoft Word, OpenOffice).

5. Ilustracje i zdjęcia w formacie JPG.  W przypadku umieszczania w tekście wykresów bezwzględnie wymagane są pliki zawierające dane źródłowe, na podstawie których wygenerowano wykres. Materiały zgłaszane bez ww. danych będą odsyłane celem uzupełnienia. Akceptowane formaty plików: MS Office/Excel (.xls, .xlsx) i OpenOffice (.ods). Zamieszczone w artykułach grafiki inne niż wykresy (schematy, infografiki, diagramy itp.) muszą być dołączone w odrębnych plikach graficznych. Akceptowane formaty plików: Corel DRAW (.cdr), Adobe Illustrator (.ai), rozszerzony metaplik Windows (.emf). Zamieszczone w artykułach zdjęcia nie mogą być mniejsze niż 1500 pkt. w poziomie (300 DPI). Pliki o mniejszej rozdzielczości, a także zdjęcia złej jakości technicznej (poruszone, z błędami ekspozycji uniemożliwiającymi druk w skali szarości) będą odrzucane. Zdjęcia powinny być dołączone w odrębnych plikach. Akceptowane formaty to .tiff, .png, .jpg. jpeg, .cpt, .psd. W szczególnych wypadkach dopuszczalne jest wstawianie do tekstu formuł tworzonych we wbudowanym edytorze MS Word.

6. Artykuły powinny zawierać tytuł, abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, tekst główny w języku polskim lub angielskim oraz bibliografię.[1]

7. Tytuł artykułu powinien być zwięzły i zrozumiały i możliwie najpełniej informować o treści.

8. Wszystkie przygotowane teksty zostaną poddane weryfikacji przez system antyplagiatowy oraz poddane procesowi recenzji.

9. Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnej recenzji.

 

Wymagania techniczne (edytorskie) dotyczące składanego materiału

1. Wytyczne ogólne

a) tekst artykułu: czcionka Times New Roman, pkt 12.

b) marginesy: wszystkie po 2,5 cm.

c) wyrównanie tekstu: tekst wyjustowany.

d) interlinia: 1,5 wiersza.

e) akapity wcięte: 1,25 cm

f) ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja): pośrodku, na dole każdej strony.

g) wyłączona opcja dzielenia wyrazów.

 

2. Wytyczne szczegółowe

 

a) Dane autorów artykułu należy wprowadzić wg. poniższego schematu, (afiliacje również w języku angielskim): Anna Abacka1, Piotr Babacki 2, Cyprian Cabacki 1

1 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej

2 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Wydział Nauk Medycznych i Technicznych

 

b) Bibliografia umieszczana jest na końcu artykułu. W piśmiennictwie należy umieszczać wyłącznie pozycje przywołane w tekście. Pozycje w spisie piśmiennictwa powinny być umieszczone i numerowane zgodnie z kolejnością, w jakiej przywoływane są w treści artykułu po raz pierwszy. Numerowane są cyfrą arabską, a w tekście tą samą cyfrą umieszczoną w kwadratowym nawiasie, np. [5]. W przypadku ponownego odwołania się w tekście do źródła już przywoływanego, jest ono oznaczone tym samym numerem co poprzednio.

 

Piśmiennictwo należy przygotować zgodnie ze stylem Vancouver z uwzględnieniem pełnych danych bibliograficznych wszystkich publikacji (także stron internetowych, aktów prawnych, itp.), na które autor powołuje się w tekście. Tytuły czasopism powinny być skrócone zgodnie z zasadami stosowanymi przez MEDLINE:

 http://wayback.archive-it.org/org-350/20180312141514/https://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/constructitle.html

1. Publikacja w czasopiśmie:

- standardowy artykuł:

Skrzek A, Kozieł S, Ignasiak Z. The optimal value of BMI for the lowest risk of osteoporosis in postmenopausal women aged 40-88 years. Homo. 2014 Jun;65(3):232-9. doi: 10.1016/j.jchb.2014.01.003.

Jeśli czasopismo prowadzi ciągła numerację stron w całej objętości, miesiące i numer może zostać pominięty:

Cichoń D, Ignasiak Z, Demczyszak I, Fortuna M, Milko M, Ignasiak T. Evaluation of the impact of physiotherapy on physical fitness and ranges of motion of selected joints of eldery women from the Karkonosze University of the Third Age in Jelenia Góra – preliminary results. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2018;24(4):65-75.

- więcej niż 6 autorów (po szóstym wpisywane jest et al.):

Rusiecki L, Zdrojowy R, Gebala J, Rabijewski M, Sobieszczańska M, Smoliński R, et al. Sexual health in Polish elderly men with coronary artery disease: importance, expectations, and reality. Asian J Androl. 2020 Sep-Oct;22(5):526-531. doi: 10.4103/aja.aja_131_19.

- artykuł w innym języku niż polskim i angielskim (na końcu pełna nazwa języka po angielsku):

Richards CL. L'Association canadienne de physiothérapie joue-t-elle son rôle dans la promotion de la recherche? Physiother Can. 2019 Fall;71(4):306-308. doi: 10.3138/ptc-71-4-gef. French.

2. Książki i rozdziały w książce:

- autorzy nie są redaktorami:

Sobieszczańska M. Prewencja chorób sercowo-naczyniowych. Jelenia Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze; 2011.

- autorzy są redaktorami:

Wojtatowicz M, Stempniewicz R, Żarowska B, redaktorzy. Mikrobiologia żywności. Teoria i ćwiczenia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego; 2009.

- autorzy rozdziału w redagowanej publikacji:

Fortuna M, Kaczorowska A, Szczurowski J, Katan A, Stanaszek M. Wpływ rehabilitacji ruchowej i choroby niedokrwiennej serca na poziom wydolności fizycznej u kobiet w przedziale w wieku 80-90 lat. W: Sobolak M, redaktor. Wyzwania XXI wieku w naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Jelenia Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze; 2018.

3. Źródła internetowe (należy podać datę dostępu):

- strona internetowa:

World[2] Health Organization Regional Office for Europe [Internet]. Physical activity [cytowana 30 czerwca 2021]. Dostępna z:

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/physical-activity

 

Pełne[3] zasady dotyczące piśmiennictwa są dostępne w zaleceniach Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)): https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

 

c) Tabele i rysunki

Tytuły tabel, rysunków i fotografii, źródło, tekst w tabelach należy pisać czcionką Times            New Roman 9 pkt. z pojedynczym odstępem. Należy zachować odrębną kolejność numeracji tabel i rysunków. Materiał graficzny (rysunki, wykresy, diagramy itp.) powinny być przygotowane za pomocą programów pracujących w środowisku Windows, np. Corel Draw, Excel, Photoshop itp. w formie gotowej do składu. Tabele należy podpisywać na górze (nad tabelą), natomiast rysunki – na dole (pod rysunkiem). Po każdej tabeli oraz podpisie każdego rysunku i fotografii należy podać źródło lub informację „opracowanie własne”, „opracowanie własne na podstawie: ...”.

d) Nota o autorze

Na końcu zgłaszanego artykułu należy podać: tytuł lub stopień naukowy, afiliacje, adresy e-mail oraz numery ORCID dla wszystkich autorów.

 

Zastrzeżenia
Prace niespełniające formalnych wymagań dotyczących układu tekstu i listy piśmiennictwa nie będą przyjmowane. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania usterek stylistycznych, poprawiania mianownictwa, dokonywania koniecznych skrótów oraz korekt i uzupełnień w piśmiennictwie bez porozumienia z autorem. Redakcja nie weryfikuje cytatów i ich tłumaczeń, zatem wszelkie cytaty i ich przekłady z języków obcych muszą być przygotowane przez autora, który ponosi za nie odpowiedzialność.
Oświadczenia
Przy zgłoszeniu pracy do publikacji w czasopiśmie ZESZYTY WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH jest wymagane złożenie przez pierwszego autora oświadczeń nr 1 i 2 (załącznik 1, załącznik 2) oraz opcjonalnie oświadczenia nr 3 (załącznik 3)