tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

System punktów ECTS

System punktów ECTS

System punktów ECTS

W celu wyrażenia osiągnięć studenta w Uczelni stosowany jest system punktowy, który odpowiada standardowi EuropejskiegoSystemuTransferu i Akumulacji Punktów (ECTS).

Liczba punktów przyporządkowanych przedmiotom odzwierciedla przewidywany nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania odpowiednich efektów uczenia się. Uwzględnia się przy tym zarównopracę studenta w czasie zajęć zorganizowanych przez Uczelnię jak ijego pracę własną.

Punkty są przyporządkowane wszystkim przedmiotom występującym w programie studiówza wyjątkiemprzedmiotuwychowanie fizyczne.

Uzyskanie przez studenta punktów ECTS związane jest jedynie z faktem zaliczenia danego przedmiotu lub grupy przedmiotów (modułu kształcenia) i nie ma związku z otrzymaną oceną.

Liczba punktów przyporządkowanych przedmiotowi lub grupie przedmiotów (modułowi kształcenia) jest liczbą całkowitą.

W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia student jest zobowiązany uzyskać:

1)na studiach inżynierskich (7 lub 8 semestrów) –nie mniej, niż 210 lub 240 pkt.

2)na studiach licencjackich (6 lub 7 semestrów) –nie mniej, niż 180 lub 210 pkt.

3)na jednolitych studiach magisterskich(10 semestrów) –nie mniej niż 300 pkt.

4)na studiach magisterskich (od 3 do 5semestrów) -nie mniej niż 90 pkt.

 


PUNKTY ECTS A WARUNKI WPISU NA KOLEJNY SEMESTR


Zgodnie z § 13 ust. 2 Regulaminu studiów KANS:

"Student uzyskuje prawo do wpisu na kolejny semestr, jeżeli łączna liczbapunktów, októrej mowa w ust. 1, jest nie mniejsza od łącznej liczby punktów określonej przez dziekanadla dotychczas zaliczonych semestrów. Wsemestrze pierwszym student wyszczególnia przedmiotyokreślone w planie studiów, zaś w ostatnim semestrze studiów przedmiotydające możliwość ukończenia studiówpo zaliczeniu tego semestru".


GDY ZABRAKNIE PUNKTÓW...


Nie zawsze udaje się zaliczyć czy zdać wszystkie przedmioty. W związku z tym, dla każdego kierunku studiów Rada Wydziału Przyrodniczo-Technicznego stosowną Uchwałą określiła wielkość dopuszczalnego deficytu punktów po danym semestrze, czyli taką liczbę brakujących punktów, która będzie jeszcze dawała prawo do wpisu na następny semestr.