tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Fizjoterapia - jednolite magisterskie

Fizjoterapia - jednolite magisterskie

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie*

Poziom kwalifikacji: poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Studia trwają: 5 lat (dziesięć semestrów)

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister**

Ukończenie studiów II stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów III stopnia (doktorskich).

* Ukończenie studiów upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF), po zdaniu którego uzyskuje prawo wykonywania zawodu.

** Absolwent uzyskuje tytuł magistra bez prawa wykonywania zawodu.

 

Przyporządkowanie kierunku „Fizjoterapia” prowadzonego na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz wskazanie procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty uczenia się  na kierunku.

 

Dziedzina nauki

 

Dyscyplina naukowa

 

Procentowy udział dyscyplin, w których zgodnie  z programem kształcenia uzyskiwane są efekty uczenia się

kierunekfizjoterapia

dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

nauki o kulturze fizycznej

51%

nauki medyczne

30%

nauki o zdrowiu

19%

Łącznie

100%

*dyscyplina wiodąca

Dyscypliną wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się jest dyscyplina naukowa „nauki o kulturze fizycznej” (51% efektów uczenia się).

  
W trakcie studiów student odbywa 1560 godzin praktyk zawodowych,
w tym 960 godzin praktyk zawodowych na V roku studiów.

Dzięki temu, po ukończeniou studiów, można od razu przystąpić
 
do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) bez konieczności

odbywania dodatkowej 6-miesięcznej praktyki zawodowej, o której mowa
 
w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty.

DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO PROWADZENIA KIERUNKU

POLSKA
KOMISJA AKREDYTACYJNA

 
 
Uchwałą nr 292/2022 z dnia 5 maja 2022 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w sprawie uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku fizjoterapia na poziomie studiów magisterskich o profilu praktycznym.
 
 
 
 

MINISTERSTWO NAUKI
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Decyzja MNiSW nadania Wydziałowi Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze uprawnień do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku fizjoterapia:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy kandydaci!

 

Jako jedyna uczelnia w regionie możemy pochwalić się niemal 20-letnim doświadczeniem w kształceniu przyszłych fizjoterapeutów. Przez te wszystkie lata praktyki dydaktycznej pieczołowicie budowaliśmy bogate, profesjonalne, fizjoterapeutyczne zaplecze infastrukturalne (pracownie, sprzęty, aparatura) oraz zaplecze dydaktyczne (wykwalifikowani, cenieni i doświadczeni w praktyce i teorii nauczyciele akademiccy).

Ponadto, uzdrowiskowy charakter Kotliny Jeleniogórskiej (mnogość placówek ochrony zdrowia, uzdrowisk, ośrodków SPA, domów pomocy społecznej czy placówek o charakterze rekreacyjnym i sportowym) w unikalny sposób pozwoliły nam na wypracowanie owocnej współpracy ze środowiskiem fizjoterapeutycznym i medycznym, stwarzając studentom możliwości wszechstronnej praktyki w zakresie studiowanego kierunku oraz stałą weryfikację i aktualizację efektów kształcenia w zgodzie z potrzebami rynku pracy.

 

Warto postawić na doświadczenie!

 

ZAPRASZAMY
 

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW

 

Wszystkich naszych absolwentów, którzy chcą pracować w zawodzie fizjoterapeuty, informujemy o konieczności rejestracji i złożenia wniosku do Ministra Zdrowia o wydanie Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (https://kif.info.pl).

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje: Fizjoterapeuci mają obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.2015.1994 ze zm.), nakłada na wszystkich fizjoterapeutów obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu. Wyznaczony przez tę ustawę okres przejściowy, w którym fizjoterapeuci mogą pracować na dotychczasowych zasadach, upływa 31 maja 2018 r. Po tym dniu, osoby, które nie uzyskają prawa wykonywania zawodu nie będą mogły udzielać świadczeń w charakterze fizjoterapeuty. 
 

Sylwetka zawodowa absolwenta

Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich w zakresie fizjoterapii absolwent posiada kwalifikacje do świadczenia usług fizjoterapeutycznych związanych z profilaktyką, promocją zdrowego stylu życia oraz rehabilitacją w chorobie i niepełnosprawności przez:

 • badanie i ocenę stanu narządu ruchu, stanów patologicznych narządów i układów organizmu pacjenta, wybranych parametrów układu krążenia i układu oddechowego, zdolności statyczno-kinetycznych narządu ruchu;

 • planowanie i stosowanie odpowiednich technik i metod w zakresie działania czynników fizykalnych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do wykonywania poszczególnych zabiegów, w procesie profilaktyki, terapii i rehabilitacji w: ortopedii i traumatologii, neurologii, pediatrii, internie, chirurgii, laryngologii, okulistyce, stomatologii, onkologii, reumatologii, pulmonologii, geriatrii, urologii, dermatologii, odnowie biologicznej i sporcie;

 • wykonywanie czynności z zakresu kompleksowej fizjoterapii (kinezyterapii, fizykoterapii, balneologii, masażu), oraz pośrednich czynności zawodowych wynikających z poszczególnych działów medycyny;

 • modyfikowanie metod i szukanie nowych rozwiązań w realizacji zadań zawodowych;

 • stosowanie profilaktyki indywidualnej i środowiskowej w odniesieniu do ochrony własnego zdrowia;

 • ocenianie efektywności działań fizjoterapeutycznych;

 • przygotowanie osób z najbliższego otoczenia pacjenta do zapewnienia komfortu życia codziennego, promowania zdrowia, profilaktyki, stosowania zaleconych technik i metod rehabilitacji;

 • dobieranie sposobów i technik realizowania działań fizjoterapeutycznych uwzględniając warunki i miejsce ich realizacji, ocenę stanu pacjenta, w tym jego samodzielność;

 • pomaganie człowiekowi w utrzymaniu zdrowia oraz rozwiązywaniu problemów mogących wynikać z jego indywidualnej reakcji na stosowane metody diagnozowania, leczenia, fizjoterapii;

 • nauczanie wykonywania tych czynności życia codziennego, które gwarantują pacjentowi komfort oraz satysfakcję w sferze biologicznej, psychicznej i społecznej w relacji ze środowiskiem;

 • korelowanie działań terapeutycznych z innymi działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi;

 • organizowanie działań w zakresie promocji zdrowia;

 • współpracę z osobami i instytucjami działającymi na rzecz zdrowia indywidualnych osób, grup społecznych, całego społeczeństwa;

 • współpracę z pacjentem, jego rodziną i środowiskiem, grupami wsparcia działającymi na rzecz zdrowia;

 • propagowanie zachowań prozdrowotnych i stylu życia wspierającego zdrowie;

 • uczestnictwo w stwarzaniu odbiorcom usług fizjoterapeutycznych przebywającym w różnych środowiskach, warunków do zachowań prozdrowotnych i realizowania stylu życia wspierającego zdrowie;

 • współpracę z osobami i instytucjami realizującymi programy profilaktyki chorób uznanych za problemy społeczne;

 • współpracę z pacjentem i jego rodziną w zapobieganiu lub ograniczaniu ryzyka wystąpienia choroby i/lub powikłań;

 • realizację działań zapobiegających powstawaniu powikłań w wyniku preferowanego przez pacjenta stylu życia, stosowania metod diagnozowania i terapii;

 • współdziałanie w uzyskaniu przez pacjenta niezależności oraz w kształtowaniu umiejętności radzenia sobie w zmienionej sytuacji życiowej powstałej z przyczyn rozwojowych, choroby, urazu o charakterze fizycznym, psychicznym, społecznym;

 • wykonywanie zabiegów usprawniających funkcje biologiczne, psychiczne i społeczne zgodnie z ustalonym przez zespół fizjoterapeutyczny programem;

 • włączenie rodziny w proces fizjoterapeutyczny, nauczenie działań fizjoterapeutycznych;

 • rozwijanie u człowieka z trwałą lub czasową utratą zdrowia motywacji i zdolności do samodzielnego życia; ocenianie wyników pracy, wprowadzanie modyfikacji do planu działania i stosowanych technik.

 

  Etyka zawodowa 

  1. Fizjoterapeuta traktuje zdrowie człowieka jako najwyższe dobro.

  2. Fizjoterapeuta wykonuje zawód fizjoterapeuty w zakresie posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

  3. Każda osoba ma prawo do otrzymania świadczeń fizjoterapeutycznych bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne i społeczne, wyznanie, światopogląd, orientację seksualną, stan zdrowia, względy polityczne, stan majątkowy, źródło finansowania świadczenia, stan cywilny i inne uwarunkowania, które mogłyby naruszać zasady równego traktowania wszystkich ludzi.

  4. Fizjoterapeuta ma obowiązek stałego doskonalenia zawodowego, aby zapewnić udzielanie świadczeń zgodnych z aktualnym poziomem wiedzy.

  5. Relacje między fizjoterapeutami opierają się na wzajemnym szacunku oraz świadomości społecznej rangi wykonywanego zawodu. Fizjoterapeuta ma prawo oczekiwać współpracy i pomocy zawodowej ze strony innych fizjoterapeutów.

  6. Fizjoterapeuta ma obowiązek wykonywania czynności zawodowych w warunkach zapewniających bezpieczne i prawidłowe udzielanie świadczeń.

  7. Fizjoterapeuta postępuje tak, aby budzić zaufanie i szacunek swoją nienaganną postawą.

  8. Fizjoterapeuta powinien promować badania naukowe i inne działania oraz procesy, które mogą się przyczynić do podniesienia poziomu świadczeń zdrowotnych i poprawy stanu zdrowotnego społeczeństwa.

  9. Fizjoterapeuta nie reklamuje towarów i usług, jeżeli uwłacza to godności i kompetencjom fizjoterapeuty, podważa zaufanie do zawodu, jest sprzeczne z aktualnym poziomem wiedzy medycznej lub może wpływać negatywnie na obiektywizm w wykonywaniu przez niego czynności zawodowych.

  10. Fizjoterapeuta udziela świadczeń zgodnie z zasadami dochowania tajemnicy zawodowej.