tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Kierunkowe efekty nauczania - ETI

Opracowane efekty uczenia się są spójne i innowacyjne oraz uwzględniają potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. Powstały one w wyniku konsultacji z interesariuszami zewnętrznymi, którymi w większości byli przedstawiciele znaczących firm z Jeleniej Góry. Efektem końcowym tych konsultacji jest program studiów, którego elementem są efekty uczenia jakie ma osiągnąć student kształcąc się na kierunku Informatyka inżynierska.
     Efekty uczenia się na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna przyporządkowano do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i dyscyplin naukowych; informatyka techniczna i telekomunikacja, automatyka, elektronika i elektrotechnika, inżynieria materiałowa, wśród których wiodąca jest informatyka techniczna i telekomunikacja (tabela).

     

Lp.

Kod dyscypliny

Nazwa dyscypliny naukowej

Ilość ECTS

%

1

1.4

Językoznawstwo

8

3,90

2

2.2

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

43

20,48

3

2.3

Informatyka techniczna i telekomunikacja

127

60,47

4

2.7

Inżynieria materiałowa

7

3,32

5

5.1

Ekonomia i finanse

3

1,42

5

5.3

Nauki o bezpieczeństwie

3

1,42

6

5.11

Psychologia

2

0,90

7

6.3

Matematyka

10

4,77

8

6.5

Nauki chemiczne

3

1,42

9

6.6

Nauki fizyczne

4

1,90

Opracowane efekty uczenia się:

 1. są zgodne z koncepcją i celami kształcenia dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna,
 2. są zgodne z właściwym poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji,
 3. są specyficzne i zgodne z aktualnym stanem wiedzy i jej zastosowaniami w zakresie wyżej wymienionych dyscyplin nauki, do których kierunek jest przyporządkowany, a także stanem praktyki w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku
 4. uwzględniają w szczególności umiejętności praktyczne, komunikowania się w języku obcym i kompetencje społeczne niezbędne w działalności zawodowej właściwiej dla kierunku,
 5. są możliwe do osiągnięcia i sformułowane w sposób zrozumiały, pozwalający na stworzenie systemu ich weryfikacji.

   Podstawą prawną do opracowania efektów uczenia się na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, tj. § 7 pkt. 2, zgodnie z którym uwzględniono wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników monitoringu karier studentów i absolwentów studiów (art. 352 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018).
Dodatkowym źródłem informacji o potrzebach rynku pracy były przeprowadzone badania ankietowe i rozmowy z przedstawicielami przedsiębiorstw oraz instytucji lokalnego rynku pracy. W czasie prowadzonych rozmów z przedstawicielami przedsiębiorstw i instytucji lokalnego rynku pracy i badań ankietowych oceniano:

 • popyt na pracę dla inżynierów,
 • podaż pracy na specjalistów branży informatyczno-technicznej.

Do wykonania pełnej analizy niezbędne było zebranie następujących informacji:

 • w jakich zawodach są poszukiwani inżynierowie?
 • jak dużo miejsc pracy w tych zawodach oferują pracodawcy?
 • jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy?
 • w jaki sposób jest prowadzony nabór pracowników?
 • jaki sektor lokalnej gospodarki rozwija się, a na jakim jest stagnacja bądź spadek?