tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Efekty uczenia się - Pielęgniarstwo II stopnia

Efekty uczenia się - Pielęgniarstwo II stopnia

Zgodnie z: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego Dz.U. 2019 poz. 1573

Symbol

Szczegółowe efekty uczenia się

Odniesienie do PRK

A. NAUKI  SPOŁECZNE(psychologia zdrowia, prawo w praktyce pielęgniarskiej, zarządzanie w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, pielęgniarstwo wielokulturowe, język angielski)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie

A.W1.

modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia;

P7S_WG

A.W2.

znaczenie wsparcia społecznego i psychologicznego w zdrowiu i chorobie;

P7S_WG

A.W3.

teorie stresu psychologicznego, zależności między stresem a stanem zdrowia oraz inne psychologiczne determinanty zdrowia;

P7S_WG

A.W4.

podejście salutogenetyczne podmiotowych uwarunkowań optymalnego stanu zdrowia i podejście patogenetyczne uwarunkowane chorobą;

P7S_WG

A.W5.

procesy adaptacji człowieka do życia z przewlekłą chorobą i uwarunkowania tych procesów;

P7S_WG

A.W6.

skutki prawne zdarzeń medycznych;

P7S_WK

A.W7.

istotę błędów medycznych w pielęgniarstwie w kontekście niepowodzenia w działaniach terapeutyczno-pielęgnacyjnych;

P7S_WK

A.W8.

system ubezpieczeń w zakresie odpowiedzialności cywilnej;

P7S_WK

A.W9.

uwarunkowania prawne przetwarzania danych wrażliwych w systemie ochrony zdrowia;

P7S_WK

A.W10.

poziomy uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w odniesieniu do poziomów kwalifikacji pielęgniarskich;

P7S_WK

A.W11

metody zarządzania w systemie ochrony zdrowia;

P7S_WK

A.W12

zasady funkcjonowania organizacji i budowania struktur;

P7S_WK

A.W13.

pojęcie kultury organizacyjnej i czynników ją determinujących;

P7S_WK

A.W14.

mechanizmy podejmowania decyzji w zarządzaniu;

P7S_WK

A.W15

style zarządzania i znaczenie przywództwa w rozwoju pielęgniarstwa;

P7S_WK

A.W16

zasady świadczenia usług pielęgniarskich i sposób ich finansowania;

P7S_WK

A.W17

specyfikę funkcji kierowniczych, w tym istotę delegowania zadań;

P7S_WK

A.W18

metody diagnozy organizacyjnej, koncepcję i teorię zarządzania zmianą oraz zasady zarządzania strategicznego;

P7S_WK

A.W19

problematykę zarządzania zasobami ludzkimi;

P7S_WK

A.W20

uwarunkowania rozwoju zawodowego pielęgniarek;

P7S_WK

A.W21

naukowe podstawy ergonomii w środowisku pracy;

P7S_WK

A.W22

modele i strategie zarządzania jakością;

P7S_WK

A.W23

podstawowe pojęcia z zakresu dydaktyki medycznej;

P7S_WK

A.W24

zasady przygotowania do działalności dydaktycznej;

P7S_WK

A.W25

metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym;

P7S_WK

A.W26.

Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;

P7S_WK

A.W27

teorię pielęgniarstwa wielokulturowego Madeleine Leininger;

P7S_WG

A.W28

kulturowe uwarunkowania zapewnienia opieki z uwzględnieniem zachowań zdrowotnych i podejścia do leczenia;

P7S_WK

A.W29

różnice kulturowe i religijne w postrzeganiu człowieka i w komunikacji międzykulturowej.

P7S_WK

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

 

A.U1.

wskazywać rolę wsparcia społecznego i psychologicznego w opiece nad osobą zdrową i chorą;

P7S_UW

A.U2.

wskazywać metody radzenia sobie ze stresem;

P7S_UW

A.U3.

oceniać zdarzenia w praktyce zawodowej pielęgniarki w kontekście zgodności z przepisami prawa oraz możliwości i sposobów dochodzenia roszczeń, a także wskazywać możliwości rozwiązania danego problemu;

P7S_UW

A.U4.

kwalifikować daną sytuację zawodową w odniesieniu do prawa cywilnego, karnego i zawodowego;

P7S_UW

A.U5.

analizować przyczyny błędów medycznych i proponować działania zapobiegawcze;

P7S_UW

A.U6.

analizować strukturę zadań zawodowych pielęgniarek w kontekście posiadanych kwalifikacji;

P7S_UW

A.U7.

stosować metody analizy strategicznej niezbędne dla funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

P7S_UW

A.U8.

organizować i nadzorować prace zespołów pielęgniarskich;

P7S_UO

A.U9.

stosować różne metody podejmowania decyzji zawodowych i zarządczych;

P7S_UO

A.U10.

planować zasoby ludzkie, wykorzystując różne metody, organizować rekrutację pracowników i realizować proces adaptacji zawodowej;

P7S_UO

A.U11.

opracowywać plan rozwoju zawodowego własnego i podległego personelu pielęgniarskiego;

P7S_UU

A.U12

przygotowywać opisy stanowisk pracy dla pielęgniarek oraz zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności;

P7S_UO

A.W13.

opracowywać harmonogramy pracy personelu w oparciu o ocenę zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską;

P7S_UO

A.U14.

nadzorować jakość opieki pielęgniarskiej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w tym przygotować ten podmiot do zewnętrznej oceny jakości;

P7S_UO

A.U15.

dobierać odpowiednie środki i metody nauczania w działalności dydaktycznej;

P7S_UW

A.U16.

dokonywać weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się i organizacji procesu kształcenia zawodowego;

P7S_UU

A.U17.

wykorzystywać w pracy zróżnicowanie w zakresie komunikacji interpersonalnej wynikające z uwarunkowań kulturowych, etnicznych, religijnych i społecznych;

P7S_UK

A.U18.

stosować w praktyce założenia teorii pielęgniarstwa wielokulturowego Madeleine Leininger;

P7S_UW

A.U19.

rozpoznawać kulturowe uwarunkowania żywieniowe i transfuzjologiczne;

P7S_UW

A.U20.

uwzględniać uwarunkowania religijne i kulturowe potrzeb pacjentów w opiece zdrowotnej;

P7S_UW

A.U21.

porozumiewać się w języku angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego.

P7S_UK

B. ZAAWANSOWANA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA(farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych; pielęgniarstwo epidemiologiczne; endoskopia; poradnictwo w pielęgniarstwie; koordynowana opieka zdrowotna; promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne; opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność oddechowa,  leczenie nerkozastępcze, cukrzyca, choroba nowotworowa, rany przewlekłe i przetoki, ból, leczenie żywieniowe, tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna, zaburzenia układu nerwowego-, zaburzenia zdrowia psychicznego)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

 

B.W1.

mechanizmy działania produktów leczniczych oraz ich przemiany w ustroju zależne od wieku i problemów zdrowotnych;

P7S_WG

B.W2.

regulacje prawne związane z refundacją leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

P7S_WK

B.W3.

zasady ordynowania produktów leczniczych zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz określonych wyrobów medycznych, w tym wystawiania na nie recept lub zleceń;

P7S_WG

B.W4.

objawy i skutki uboczne działania leków zawierających określone substancje czynne;

P7S_WG

B.W5.

założenia organizacji i nadzoru epidemiologicznego w zakładach opieki zdrowotnej;

P7S_WK

B.W6.

uwarunkowania występowania, kontroli i profilaktyki zakażeń szpitalnych w różnych oddziałach szpitalnych, z uwzględnieniem czynników etologicznych, w tym patogenów alarmowych;

P7S_WG

B.W7.

zasady planowania, opracowania, wdrażania i nadzorowania działań zapobiegawczych oraz przeciwepidemicznych;

P7S_WG

B.W8.

organizację i funkcjonowanie pracowni endoskopowej oraz zasady wykonywania procedur endoskopowych;

P7S_WG

B.W9.

diagnostyczne i terapeutyczne możliwości endoskopii w zakresie przewodu pokarmowego, dróg oddechowych, urologii, ginekologii, laryngologii, anestezjologii i ortopedii;

P7S_WG

B.W10.

zasady prowadzenia dokumentacji medycznej obowiązujące w pracowni endoskopowej;

P7S_WG

B.W11.

założenia teoretyczne poradnictwa w pracy pielęgniarki bazujące na regulacjach prawnych i transteoretycznym modelu zmiany (Prochaska i DiClemente);

P7S_WG

B.W12.

predyktory funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego, z uwzględnieniem choroby przewlekłej;

P7S_WG

B.W13.

metody oceny stanu zdrowia pacjenta w poradnictwie pielęgniarskim;

P7S_WG

B.W14.

zasady postępowania terapeutycznego w przypadku najczęstszych problemów zdrowotnych;

P7S_WG

B.W15.

zasady doboru badań diagnostycznych i interpretacji ich wyników w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych;

P7S_WG

B.W16.

modele opieki koordynowanej funkcjonujące w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach;

P7S_WK

B.W17.

regulacje prawne w zakresie koordynacji opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia;

P7S_WK

B.W18.

zasady koordynowania programów zdrowotnych oraz procesu organizacji i udzielania świadczeń zdrowotnych w różnych obszarach systemu ochrony zdrowia;

P7S_WK

B.W19.

zasady funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w opiece zdrowotnej;

P7S_WK

B.W20.

założenia i zasady opracowywania standardów postępowania pielęgniarskiego z uwzględnieniem praktyki opartej na dowodach naukowych w medycynie (evidence based medicine) i w pielęgniarstwie (evidence based nursing practice);

P7S_WG

B.W21.

założenia i zasady tworzenia oraz ewaluacji programów zdrowotnych oraz metody edukacji terapeutycznej;

P7S_WK

B.W22.

zakres profilaktyki i prewencji chorób zakaźnych, chorób społecznych i chorób cywilizacyjnych;

P7S_WG

B.W23.

procedurę i zakres bilansu zdrowia dziecka i osoby dorosłej;

P7S_WG

B.W24.

badania profilaktyczne oraz programy profilaktyczne finansowane ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

P7S_WK

B.W25

zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego i opieki nad pacjentami z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, przewlekłą niewydolnością krążenia oraz nowoczesne technologie wykorzystywane w terapii i monitorowaniu pacjentów z chorobami układu krążenia;

P7S_WG

B.W26.

patomechanizm, objawy, diagnostykę i postępowanie pielęgniarskie w przewlekłej niewydolności oddechowej;

P7S_WG

B.W27.

technikę badania spirometrycznego;

P7S_WG

B.W28.

standardy specjalistycznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w przebiegu leczenia nerkozastępczegow technikach przerywanych i technikach ciągłych (Continuous Renal Replacement Therapy, CRRT);

P7S_WG

B.W29

zasady funkcjonowania stacji dializ i leczenia nerkozastępczego (ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa CADO, ambulatoryjna dializa otrzewnowa ADO, hemodializa, hiperalimentacja);

P7S_WK

B.W30.

przyczyny i zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz opieki nad pacjentami z niewydolnością narządową;

P7S_WG

B.W31.

zasady opieki nad pacjentem przed i po przeszczepieniu narządów;

P7S_WG

B.W32.

zasady i metody prowadzenia edukacji terapeutycznej pacjenta, jego rodziny i opiekuna w zakresie samoobserwacji i samopielęgnacji w cukrzycy, astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc;

P7S_WG

B.W33.

patomechanizm cukrzycy, astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz powikłania i zasady koordynacji działań związanych z prowadzeniem edukacji terapeutycznej;

P7S_WG

B.W34

etiopatogenezę nowotworzenia, epidemiologię i profilaktykę chorób nowotworowych;

P7S_WG

B.W35.

zasady leczenia i opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową, w tym terapii spersonalizowanej;

P7S_WG

B.W36.

zasady i sposoby pielęgnowania pacjenta po radioterapii i chemioterapii;

P7S_WG

B.W37.

metody rozpoznawania reakcji pacjenta na chorobę i leczenie onkologiczne;

P7S_WG

B.W38.

metody oceny ran przewlekłych i ich klasyfikację;

P7S_WG

B.W39.

nowoczesne metody terapii i rolę hiperbarii tlenowej oraz terapii podciśnieniowej w procesie leczenia najczęściej występujących ran przewlekłych, w szczególności owrzodzeń żylnych, owrzodzeń niedokrwiennych, odleżyn, odmrożeń, zespołu stopy cukrzycowej;

P7S_WG

B.W40.

zasady doboru opatrunków w leczeniu ran przewlekłych;

P7S_WG

B.W41.

zasady przygotowania pacjenta i jego rodziny w zakresie profilaktyki występowania ran oraz ich powikłań;

P7S_WK

B.W42.

zasady oceny funkcjonowania przetoki jelitowej i moczowej oraz ich powikłań;

P7S_WG

B.W43.

zasady przygotowania pacjenta z przetoką jelitową i moczową oraz jego rodziny do samoobserwacji i samoopieki oraz zasady doboru sprzętu stomijnego i jego refundacji;

P7S_WG

B.W44

metody oceny bólu w różnych sytuacjach klinicznych i farmakologiczne oraz niefarmakologiczne metody jego leczenia;

P7S_WG

B.W45

zasady współpracy z zespołem żywieniowym w planowaniu i realizacji metod, technik oraz rodzajów żywienia dojelitowego i pozajelitowego w ramach profilaktyki powikłań;

P7S_WK

B.W46.

zasady stosowania nowoczesnych metod tlenoterapii, monitorowania stanu pacjenta leczonego tlenem i toksyczności tlenu;

P7S_WG

B.W47

wskazania i zasady stosowania wentylacji mechanicznej inwazyjnej i nieinwazyjnej oraz możliwe powikłania jej zastosowania;

P7S_WG

B.W48.

wpływ choroby przewlekłej na funkcjonowanie psychofizyczne człowieka i kształtowanie więzi międzyludzkich;

P7S_WK

B.W49.

przyczyny, objawy i przebieg depresji, zaburzeń lękowych oraz uzależnień;

P7S_WG

B.W50.

zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, w tym depresjąi zaburzeniami lękowymi, oraz pacjentem uzależnionym;

P7S_WG

B.W51.

zakres pomocy i wsparcia w ramach świadczeń oferowanych osobom z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzinom lub opiekunom;

P7S_WG

B.W52.

zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zaburzeniami układu nerwowego, w tym chorobami degeneracyjnymi.

P7S_WG

Efekty uczenia się uzupełniające wiedzę w grupie B efektów szczegółowych(efekty zdefiniowane przez Uczelnię w ramach godzin określonych  w  obowiązującym standardzie jako godziny do  dyspozycji Uczelni)

 

B.W53.

zna epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny i nowoczesne metody diagnostyczne i leczenie schorzeń endokrynologicznych

P7S_WG

B.W54.

Zna podstawowe pojęcia stosowane w toksykologii, procesy i mechanizmy  jakim substancje toksyczne ulegają w organizmie

P7S_WG

B.W55.

zna objawy i zasady postępowania diagnostycznego  w najczęściej występujących ostrych zatruć, w tym alkoholami, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi oraz metalami ciężkimi oraz wybranymi grupami leków

P7S_WG

B.W56

zna epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny, nowoczesne metody diagnostyczne i leczenie schorzeń narządu wzroku

P7S_WG

B.W57.

wyjaśnia przyczyny zaburzeń słuchu i mowy w kontekście porozumiewania się i rozumie znaczenie wczesnego ich wykrywania

P7S_WG

B.W58.

rozróżnia sposoby i środki komunikowania się osób z uszkodzeniem słuchu

P7S_WG

B.W59.

zna zasady komunikacji z pacjentem niesłyszącym

P7S_WK

B.W60.

Zna zasady porozumiewania się za pomocą znaków daktylograficznych, idieograficznych (statycznych i dynamicznych) w zakresie gromadzenia informacji o sytuacji zdrowotnej pacjenta

P7S_WK

B.W61.

zna podstawy immunologii ogólnej, ma wiedzę na temat podstawowych testów immunologicznych i regulacji odpowiedzi immunologicznej oraz rozumie wpływ odżywiania na odporność ustroju

P7S_WG

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

 

B.U1.

dobierać i przygotowywać zapis form recepturowych leków zawierających określone substancje czynne, na podstawie ukierunkowanej oceny stanu pacjenta;

P7S_UW

B.U2.

interpretować charakterystyki farmaceutyczne produktów leczniczych;

P7S_UW

B.U3.

ordynować leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne oraz wystawiać na nie recepty lub zlecenia;

P7S_UW

B.U4.

dobierać i zlecać środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne w zależności od potrzeb pacjenta;

P7S_UW

B.U5.

stosować zasady zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz nadzoru epidemiologicznego w różnych zakładach opieki zdrowotnej;

P7S_UW

B.U6.

planować i przeprowadzać edukację personelu w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych;

P7S_UW

P7S_UO

B.U7.

wykorzystywać wskaźniki jakości zarządzania opieką pielęgniarską w nadzorze epidemiologicznym;

P7S_UW

B.U8.

uczyć pacjenta i jego rodzinę postępowania przed planowanym i po wykonanym procesie diagnostyki i terapii endoskopowej;

P7S_UK

B.U9.

współuczestniczyć w procesie diagnostyki i terapii endoskopowej;

P7S_UW

P7S_UO

B.U10.

prowadzić dokumentację medyczną w pracowni endoskopowej;

P7S_UK

B.U11.

diagnozować zagrożenia zdrowotne pacjenta z chorobą przewlekłą;

P7S_UW

B.U12.

oceniać adaptację pacjenta do choroby przewlekłej;

P7S_UK

B.U13.

udzielać porad osobom zagrożonym uzależnieniami i uzależnionym, wykorzystując transteoretyczny model zmian (Prochaska i DiClemente);

P7S_UK

B.U14.

przygotowywać materiały edukacyjne dla pacjenta i jego rodziny w ramach poradnictwa zdrowotnego;

P7S_UW

P7S_UK

B.U15.

wykorzystywać zasoby technologiczne dla potrzeb poradnictwa zdrowotnego;

P7S_UK

B.U16.

dobierać i stosować metody oceny stanu zdrowia pacjenta w ramach udzielania porad pielęgniarskich;

P7S_UW

B.U17.

dokonywać wyboru i zlecać badania diagnostyczne w ramach posiadanych uprawnień zawodowych;

P7S_UW

B.U18.

wdrażać działanie terapeutyczne w zależności od oceny stanu pacjenta w ramach posiadanych uprawnień zawodowych;

P7S_UW

B.U19.

koordynować realizację świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi;

P7S_UW

B.U20.

opracowywać diagnozę potrzeb zdrowotnych i plan organizacji opieki oraz leczenia na poziomie organizacji i międzyinstytucjonalnym;

P7S_UW

B.U21.

planować i koordynować proces udzielania świadczeń zdrowotnych, z uwzględnieniem kryterium jakości i efektywności;

P7S_UO

B.U22.

dostosowywać do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych dostępne programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;

P7S_UW

B.U23.

wdrażać programy promocji zdrowia dla pacjentów i ich rodzin;

P7S_UW

P7S_UK

B.U24.

stosować wybrane metody edukacji zdrowotnej;

P7S_UW

B.U25.

prowadzić działania w zakresie profilaktyki i prewencji chorób zakaźnych, chorób społecznych i chorób cywilizacyjnych;

P7S_UW

B.U26.

reagować na swoiste zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy;

P7S_UW

B.U27.

przygotowywać pacjenta z nadciśnieniem tętniczym, przewlekłą niewydolnością krążenia i zaburzeniami rytmu serca do samoopieki i samopielęgnacji;

P7S_UW

B.U28.

planować i przeprowadzać edukację terapeutyczną pacjenta, jego rodziny i opiekuna w zakresie samoobserwacji i samopielęgnacji przy nadciśnieniu tętniczym, w przewlekłej niewydolności krążenia i przy zaburzeniach rytmu serca;

P7S_UW

P7S_UK

B.U29

wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne do monitorowania pacjentów z chorobami układu krążenia;

P7S_UW

B.U30.

wykonywać badania spirometryczne i interpretować ich wyniki;

P7S_UW

B.U31.

sprawować specjalistyczną opiekę pielęgniarską nad pacjentem w przebiegu leczenia nerkozastępczego w technikach przerywanych oraz technikach ciągłych (Continuous Renal Replacement Therapy, CRRT);

P7S_UW

B.U32.

planować i przeprowadzać edukację terapeutyczną pacjenta, jego rodziny i opiekuna w zakresie samoobserwacji i samopielęgnacji podczas dializy i hemodializy;

P7S_UW

P7S_UK

B.U33.

planować i sprawować opiekę pielęgniarską nad pacjentem z niewydolnością narządową, przed i po przeszczepieniu narządów;

P7S_UW

B.U34.

wykorzystywać aktualną wiedzę w celu zapewnienia wysokiego poziomu edukacji terapeutycznej pacjentów chorych na cukrzycę, ich rodzin i opiekunów;

P7S_UW

B.U35.

planować i koordynować opiekę nad pacjentem chorym na cukrzycę;

P7S_UW

P7S_UO

B.U36.

motywować pacjenta chorego na cukrzycę do radzenia sobie z chorobą i do współpracy w procesie leczenia;

P7S_UW

B.U37.

planować opiekę nad pacjentami z wybranymi chorobami nowotworowymi leczonymi systemowo;

P7S_UW

P7S_UO

B.U38.

stosować metody i środki łagodzące skutki uboczne chemioterapii i radioterapii;

P7S_UW

B.U39.

rozpoznawać sytuację psychologiczną pacjenta i jego reakcje na chorobę oraz proces leczenia, a także udzielać mu wsparcia motywacyjno-edukacyjnego;

P7S_UW

B.U40.

oceniać i klasyfikować rany przewlekłe;

P7S_UW

B.U41.

dobierać opatrunki z uwzględnieniem rodzaju i stanu rany;

P7S_UW

B.U42.

przygotowywać pacjenta i jego rodzinę do profilaktyki, samokontroli i pielęgnacji rany;

P7S_UW

B.U43.

stosować nowoczesne techniki pielęgnacji przetok jelitowych i moczowych;

P7S_UW

B.U44.

przygotowywać pacjenta ze stomią do samoopieki i zapewniać doradztwo w doborze sprzętu stomijnego;

P7S_UW

B.U45.

oceniać natężenie bólu według skal z uwzględnieniem wieku pacjenta i jego stanu klinicznego;

P7S_UW

B.U46..

dobierać i stosować metody leczenia farmakologicznego bólu oraz stosować metody niefarmakologicznego leczenia bólu w zależności od stanu klinicznego pacjenta;

P7S_UW

B.U47.

monitorować skuteczność leczenia przeciwbólowego;

P7S_UW

B.U48

prowadzić edukację pacjenta w zakresie samokontroli i samopielęgnacji w terapii bólu;

P7S_UW

P7S_UK

B.U49.

wykorzystywać standaryzowane narzędzia w przeprowadzaniu oceny stanu odżywienia pacjenta;

P7S_UW

B.U50.

monitorować stan ogólny pacjenta w czasie leczenia żywieniowego;

P7S_UW

B.U51.

prowadzić żywienie dojelitowe z wykorzystaniem różnych technik, w tym pompy perystaltycznej i żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych i obwodowych;

P7S_UW

B.U52.

przygotowywać sprzęt i urządzenia do wdrożenia wentylacji mechanicznej inwazyjnej, w tym wykonywać test aparatu;

P7S_UW

B.U53.

obsługiwać respirator w trybie wentylacji nieinwazyjnej;

P7S_UW

B.U54.

przygotowywać i stosować sprzęt do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej;

P7S_UW

B.U55.

zapewniać pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w sposób inwazyjny kompleksową opiekę pielęgniarską;

P7S_UW

B.U56.

komunikować się z pacjentem wentylowanym mechanicznie z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji;

P7S_UK

B.U57.

oceniać potrzeby zdrowotne pacjenta z zaburzeniami psychicznymi, w tym depresją i zaburzeniami lękowymi, oraz pacjenta uzależnionego, a także planować interwencje zdrowotne;

P7S_UW

B.U58.

analizować i dostosowywać do potrzeb pacjenta dostępne programy promocji zdrowia psychicznego;

P7S_UW

B.U59.

rozpoznawać sytuację życiową pacjenta w celu zapobiegania jego izolacji społecznej;

P7S_UK

B.U60.

prowadzić psychoedukację pacjenta z zaburzeniami psychicznymi, w tym depresją i zaburzeniami lękowymi, oraz pacjenta uzależnionego i jego rodziny (opiekuna), a także stosować treningi umiejętności społecznych jako formę rehabilitacji psychiatrycznej;

P7S_UW

P7S_UK

B.U61.

sprawować zaawansowaną opiekę pielęgniarką nad pacjentem z zaburzeniami układu nerwowego, w tym z chorobami degeneracyjnymi.

P7S_UW

Efekty uczenia się uzupełniające umiejętności w grupie B efektów szczegółowych(efekty zdefiniowane przez Uczelnię w ramach godzin określonych   w  obowiązującym standardzie jako godziny do  dyspozycji Uczelni)

 

B.U62.

potrafi oszacować niebezpieczeństwo toksykologiczne w określonych grupach wiekowych oraz w stanach niewydolności wątroby i nerek, a także zapobiegać zatruciom lekami

P7S_UW

B.U63.

planuje i realizuje proces pielęgnowania pacjentów ze schorzeniami okulistycznymi w tym pacjentów po zabiegach operacyjnych

P7S_UW

B.U64.

przygotowuje pacjenta do badań diagnostycznych w obrębie narządu wzroku

P7S_UW

B.U65.

nawiązuje kontakt z osobą słabo słyszącą i niesłyszącą

P7S_UK

B.U66.

posługuje się znakami języka migowego w opiece nad pacjentem głuchoniemym w celu przygotowania do świadomego uczestnictwa w procedurach medyczno-opiekuńczych

P7S_UK

B.U67.

posługuje się językiem migowym w zakresie terminologii sytuacyjnej: udzielanie pierwszej pomocy, przekazywanie informacji rodzinie

P7S_UK

B.U68.

Porozumiewa się za pomocą języka migowego w sytuacjach codziennych i w sytuacjach związanych z chorobą

P7S_UK

B.U69.

Potrafi określić cechy charakterystyczne odpowiedzi immunologicznej w przewodzie pokarmowym. Zna specyfikę badań stanu odporności

P7S_UW

B.U70.

Rozumie rolę edukacji pacjenta lub jego rodziny, w zakresie podstaw immunologii, potrafi przekazać im wiedzę i praktyczne zalecenia oraz rady z tego zakresu

P7S_UK

C. BADANIA NAUKOWE I ROZWÓJ PIELĘGNIARSTWA (badania naukowe w pielęgniarstwie, statystyka medyczna, informacja naukowa, praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych, pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej, seminarium dyplomowe)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

C.W1.

kierunki, zakres i rodzaj badań naukowych w pielęgniarstwie;

P7S_WG

C.W2.

reguły dobrych praktyk w badaniach naukowych;

P7S_WG

C.W3.

metody i techniki badawcze stosowane w badaniach naukowych w pielęgniarstwie;

P7S_WG

C.W4.

zasady przygotowywania baz danych do analiz statystycznych;

P7S_WG

C.W5.

narzędzia informatyczne, testy statystyczne i zasady opracowywania wyników badań naukowych;

P7S_WG

C.W6.

źródła naukowej informacji medycznej;

P7S_WG

C.W7.

sposoby wyszukiwania informacji naukowej w bazach danych;

P7S_WG

C.W8.

zasady praktyki opartej na dowodach naukowych w medycynie (evidence based medicine) i w pielęgniarstwie (evidence based nursing practice);

P7S_WG

C.W9.

systemy kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego pielęgniarek w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej;

P7S_WK

C.W10.

procedurę uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej;

P7S_WK

C.W11.

systemy opieki pielęgniarskiej i współczesne kierunki rozwoju opieki pielęgniarskiej;

P7S_WK

C.W12.

zasady dostępu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej do świadczeń zdrowotnych w świetle prawa Unii Europejskiej;

P7S_WK

C.W13.

rolę i priorytety polityki zdrowotnej Światowej Organizacji Zdrowia oraz Komisji Europejskiej.

P7S_WK

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

 

C.U1.

wskazywać kierunki i zakres badań naukowych w pielęgniarstwie;

P7S_UW

C.U2.

zaplanować badanie naukowe i omówić jego cel oraz spodziewane wyniki;

P7S_UW

C.U3.

przeprowadzić badanie naukowe, zaprezentować i zinterpretować jego wyniki oraz odnieść je do aktualnego stanu wiedzy;

P7S_UW

C.U4.

przygotowywać bazy danych do obliczeń statystycznych;

P7S_UW

C.U5.

stosować testy parametryczne i nieparametryczne dla zmiennych zależnych i niezależnych;

P7S_UW

C.U6.

korzystać ze specjalistycznej literatury naukowej krajowej i zagranicznej, naukowych baz danych oraz informacji i danych przekazywanych przez międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia pielęgniarskie;

P7S_UW

C.U7.

przygotowywać rekomendacje w zakresie opieki pielęgniarskiej w oparciu o dowody naukowe.

P7S_UW

W zakresie kompetencji społecznych jest gotów do

KS1

dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych;

P7S_KK

KS2

formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

P7S_KK

KS3

okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i solidarność zawodową;

P7S_KR

KS4

rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych zadań;

P7S_KR

KS5

ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne;

P7S_KO

KS6

wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów

P7S_KR