tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Pielęgniarstwo II stopnia

Pielęgniarstwo II stopnia

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia
Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne

Studia trwają: 2 lata (cztery semestry)

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister pielęgniarstwa

Dyscyplina wiodąca: nauki medyczne

Kontynuacja kształcenia: możliwość podjęcia dalszej edukacji - studia III stopnia

 

Kształcenie na studiach II stopnia mogą podejmować osoby, które posiadają tytuł licencjata pielęgniarstwa.

 

Program studiów opiera się na standardach kształcenia, określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu i obejmują nauki społeczne i humanistyczne; zaawansowaną praktykę pielęgniarską; badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa; praktyki zawodowe.

Celem kształcenia studentów kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia jest przygotowanie kompetentnego pracownika zaopatrzonego w wiedzę szczegółową oraz przygotowanie zawodowe z zakresu pielęgniarstwa.

Studia adresowane są do pielęgniarek, które w przyszłości oprócz sprawowania bezpośredniej opieki nad pacjentem, planują realizować się w innych funkcjach zawodowych takich jak np. edukacja zdrowotna pacjentów, zarządzanie zespołami pielęgniarskimi, nauczanie zawodu pielęgniarki, lub prowadzenie prac naukowo-badawczych na rzecz rozwoju pielęgniarstwa.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do: samodzielnego świadczenia opieki zdrowotnej osobom w różnym stanie zdrowia i różnym wieku; zarządzania zespołami pielęgniarskimi; opracowywania i realizowania programów edukacji zdrowotnej; określenia priorytetów badań naukowych i uczestniczenia w pracach zespołów naukowo-badawczych na rzecz rozwoju pielęgniarstwa; uczestniczenia w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym pielęgniarek i innych przedstawicieli zawodów medycznych.

Osiągnięcie efektów kształcenia daje możliwość zatrudnienia między innymi: w publicznych i niepublicznych podmiotach prowadzących podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,  w organach administracji publicznej, szkolnictwie medycznym oraz jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą.

 

Uchwała Nr 233l2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 rnaja 2017 r. w sprawie wniosku Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze o nadanie Wydziałowi Przyrodniczo-Technicznemu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku ,,pielęgniarstwo" na poziomie studiów drugiego stopnia >>>

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w sprawie nadania Wydziałowi Prryrodniczo-Technicznemu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jelenie j Górze uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku,,pielęgniarstwo" >>>

 

Polska Komisja Akredytacyjna - ocena kierunku

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, mocą uchwały  nr 91/2023 z dnia 23 lutego 2023 r., wydało ocenę pozytywną w sprawie oceny programowej kierunku pielęgniarstwo prowadzonego na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych  Kakronoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  w Jeleniej Górze.

Wysoko oceniona organizacja i jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo przyczyniły się do uzyskania akredytacji na sześć kolejnych lat.
 

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP)

CERTYFIKAT na podstawie Decyzji nr 10/VI/2023 Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2023 r. --->>>