tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Kryteria przyjęć

Kryteria przyjęć

UCHWAŁA NR 36/2023 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania w roku akademickim 2024/2025. >>>
 

UCHWAŁA NR 4/2024 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania na studiach drugiego stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne i sport w roku akademickim 2024/2025. >>>

Dla kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo II stopnia:

podstawą przyjęcia na studia jest wynik egzaminu dyplomowego i wynik ukończenia studiów – maksymalnie 50 punktów, dla osób które uzyskały dyplom studiów pierwszego stopnia przed 1 stycznia 2005 roku podstawą przyjęcia na studia jest suma punktów uzyskanych za ocenę z dyplomu 

Oceny są przeliczane wg tabeli:

Przeliczenie ocen na punkty z dyplomu studiów I stopnia

Średnia ocen

punkty

4,50 i powyżej

50

4,00 - 4,49

40

3,00 - 3,99

30

 1. Dodatkowe udokumentowane osiągnięcia w przebiegu studiów pierwszego stopnia (maksymalnie 15 punktów)

Rodzaj osiągnięcia

Punkty

Publikacja w czasopiśmie naukowym/zawodowym

10

Referat/plakat na konferencji naukowej

5

 1. Dla cudzoziemców podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest złożenie w wyznaczonym terminie wszystkich niezbędnych dokumentów wskazanych w § 3 oraz przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego równorzędność posiadanego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia potwierdzone przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych. Zaświadczenie to powinno być przedstawione w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.
 2. Wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia na kierunek pielęgniarstwo jest sumą wszystkich uzyskanych punktów, których może być maksymalnie 65.
 3. Wskaźnik punktowy uzyskany przez kandydata musi osiągnąć wartość progową, określoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, na podstawie liczby otrzymanych zgłoszeń i planowanej liczby miejsc.
 4. Szczegółowe zasady i sposób organizacji rekrutacji opracowuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
 5. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej posiada kompetencje w zakresie modyfikowania postępowania rekrutacyjnego w stosunku do osób z niepełnosprawnością stosownie do zachowanych przez te osoby sprawności psychofizycznych, nie naruszając obowiązujących zasad rekrutacji przy czym:
  1. zastosowane modyfikacje winny być odnotowane w dokumentacji rekrutacyjnej,
  2. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, dokonuje modyfikacji, uwzględniając sugestie przekazane przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz aktualne możliwości uczelni.
 6. Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
 7. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
 8. Rektor rozpatruje indywidualne odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, złożone w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w niniejszej uchwale. Decyzja Rektora jest ostateczna.

Dla kandydatów jednolitych studiów magisterskich: fizjoterapia.
 1. Studenci przyjmowani są na studia zgodnie z kolejnością określoną na liście rankingowej.
 2. Miejsce na liście rankingowej zależy od ilości uzyskanych punktów rekrutacyjnych. Największa ilość punktów skutkuje przyznaniem kandydatowi pierwszego miejsca na liście. Punkty rekrutacyjne są przyznawane kandydatowi zgodnie z ust. 5 za przedmioty maturalne określone w ust. 4.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje punkty za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości, określone w Tabeli 1, według następującego klucza:

WR = B + J + D

Przy czym:

WR  oznacza ilość przyznanych punktów rekrutacyjnych

B oznacza ilość punktów przyznanych za wynik maturalny z biologii

J oznacza ilość punktów przyznanych za wynik maturalny z wybranego nowożytnego języka obcego

D – oznacza ilość punktów przyznanych za wynik maturalny z jednego z przedmiotów
do wyboru określonych w wierszu 3 Tabeli 1

Tabela 1. Przedmioty maturalne brane pod uwagę w rekrutacji na kierunek fizjoterapia

1.

BIOLOGIA

2.

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY[1]

3.

jeden z przedmiotów[2]:

CHEMIA / FIZYKA (FIZYKA I ASTRONOMIA) / MATEMATYKA / JĘZYK POLSKI

 1. Kandydat otrzymuje punkty rekrutacyjne według następujących zasad:

1) Egzamin maturalny „Nowa matura”

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej

punkty rekrutacyjne

wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej

punkty rekrutacyjne

100% - 87%

100

100% - 87%

150

86% - 73%

80

86% - 73%

125

72% - 59%

60

72% - 59%

100

58% - 45%

40

58% - 45%

75

44% - 30%

20

44% - 30%

50

2) Egzamin dojrzałości „Stara matura”:

Skala sześciostopniowa

Skala pięciostopniowa

ocena uzyskana w części pisemnej

punkty rekrutacyjne

ocena uzyskana w części pisemnej

punkty rekrutacyjne

6

150

-

 

5

130

5

150

4

100

4

100

3

60

3

50

2

20

-

 

3)  Matura Europejska (European Baccalaureate, EB):

matura europejska (EB)

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

9,51–10,00

100%

100%

9,00–9,50

85%

95%

8,00–8,99

80%

90%

7,00–7,99

70%

80%

6,00–6,99

60%

70%

0,00–5,99

0%

0%

4) Matura międzynarodowa (International Baccalaureate)

Ocena maturalna

z danego przedmiotu uzyskana w części pisemnej

Liczba punktów dla kandydatów zdających IB

na poziomie
standard level (SL)

Liczba punktów dla kandydatów zdających IB

na poziomie
higherlevel (HL)

               7 (Excellent)

100

150

 6 (Very good)

85

135

               5 (Good)

70

110

  4 (Satisfactory)

50

90

               3 (Mediocre)

30

60

               2 (Poor)

10

30

 

 

[1]Uwzględniając lepszy wynik w przypadku dwóch języków obcych.

[2]Uwzględniając ten, z którego po przeliczeniu kandydat uzyska większą liczbę punktów rekrutacyjnych.

 

Dla kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne i Sport II stopnia:

 1. Kandydatami na studia drugiego stopnia na kierunek Wychowanie fizyczne i sport mogą być osoby, posiadające dyplom licencjata w zakresie Wychowania fizycznego, którzy na studiach pierwszego stopnia uzyskali efekty uczenia się dla kierunku wychowanie fizyczne oraz efekty uczenia się w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego do nauczania wychowania fizycznego co najmniej w szkole podstawowej zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. W uzasadnionych sytuacjach, Rektor na wniosek Dziekana może powołać Doraźną Komisję ds. Uznawania efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej.
 2. Na studia drugiego stopnia na kierunek Wychowanie fizyczne i sport studenci przyjmowani są zgodnie z kolejnością określoną na liście rankingowej.
 3. Miejsce na liście rankingowej zależy od ilości uzyskanych punktów rekrutacyjnych. Największa liczba punktów skutkuje przyznaniem kandydatowi pierwszego miejsca na liście.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje punkty za ocenę końcowa na dyplomie ukończenia studiów oraz średnią wszystkich ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia na podstawie suplementu lub zaświadczenia wystawionego przez uczelnię, na której ukończył studia pierwszego stopnia. Średnia wszystkich ocen wyznaczana jest, jako średnia arytmetyczna zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Ocena końcowa na dyplomie przeliczana jest na punkty według skali:

 

Lp.

Ocena na dyplomie

Liczba punktów

 1.  

Bardzo dobry (5,0)

10

 1.  

Dobry plus (4,5)

9

 1.  

Dobry (4,0)

8

 1.  

Dostateczny plus (3,5)

7

 1.  

Dostateczny (3,0)

6

 

 1. Średnia ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia przeliczana jest na punkty według skali:

 

Lp.

Średnia ocen

Liczba punktów

 1.  

4,51 – 5,00

10

 1.  

4,01 – 4,50

8

 1.  

3,51 – 4,00

6

 1.  

3,00 – 3,50

4

 

 

 1. Kandydat może uzyskać dodatkowe punkty za:

 

Lp.

Rodzaj osiągnięć

Liczba punktów

1.

Praca w charakterze trenera, instruktora1

10

2.

Posiadanie klasy mistrzowskiej2

30

3.

Posiadanie I klasy sportowej2

20

4.

Posiadanie II klasy sportowej2

15

5.

Posiadanie młodzieżowej klasy sportowej2

10

1 wymagane zaświadczenie od pracodawcy oraz dokument potwierdzający uprawnienia

2 wymagane  zaświadczenie o posiadanej klasie mistrzowskiej lub sportowej

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym liczba przyznanych punktów rekrutacyjnych stanowi sumę przyznanych punktów za ocenę na dyplomie (określone w ust. 5), za średnią ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (określone w ust. 6) oraz za dodatkowe osiągnięcia (określone w ust. 7), według następującego klucza:

 

WR = OD + ŚO + DP

Przy czym:

WR – oznacza liczbę przyznanych punktów rekrutacyjnych

OD – oznacza liczbę punktów przyznanych za ocenę końcową na dyplomie ukończenia studiów

ŚO – oznacza liczbę punktów przyznanych za średnią ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia

DP – oznacza sumę punktów przyznanych za dodatkowe osiągnięcia  

 

 1. Wysokość progu rekrutacyjnego określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, na podstawie liczby otrzymanych zgłoszeń i planowanej liczby miejsc.
 2. Szczegółowe zasady i sposób organizacji rekrutacji opracowuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
 3. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej posiada kompetencje w zakresie modyfikowania postępowania rekrutacyjnego w stosunku do osób z niepełnosprawnością stosownie do zachowanych przez te osoby sprawności psychofizycznych, nie naruszając obowiązujących zasad rekrutacji, przy czym:
 1. zastosowane modyfikacje winny być odnotowane w dokumentacji rekrutacyjnej,
 2. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, dokonuje modyfikacji, uwzględniając sugestie przekazane przez Pełnomocnika Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością oraz aktualne możliwości uczelni.
 1. Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
 2. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzje podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
 3. Rektor rozpatruje indywidualne odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, złożone w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w niniejszej uchwale. Decyzja Rektora jest ostateczna.