tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Pielęgniarstwo I stopnia

Pielęgniarstwo I stopnia

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia
Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Studia trwają: 3 lata (sześć semestrów)

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat pielęgniarstwa

Dyscyplina wiodąca: nauki medyczne

Kontynuacja kształcenia: możliwość podjęcia dalszej edukacji na kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia uzyskując tytuł magistra pielęgniarstwa (od 2017 roku KANS w Jeleniej Górze kształci przyszłych magistrów pielęgniarstwa)

Studia licencjackie 6 semestralne przygotowują wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską, do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, świadczenia wysokiego poziomu usług medycznych, promocji i edukacji zdrowotnej, wobec człowieka w zdrowiu i chorobie, w każdym okresie jego życia.

Program studiów opiera się na standardach kształcenia, określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu i obejmują nauki podstawowe, nauki społeczne, nauki w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki pielęgniarskiej.

Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Studenci mają możliwość realizacji zajęć dydaktycznych metodą symulacji medycznej w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala egzaminu OSCE, sala symulacji z zakresu ALS i BLS),

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane są w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej.

Absolwenci mogą ubiegać się o pracę w publicznych i niepublicznych podmiotach prowadzących działalność leczniczą, w tym: w szpitalach, podstawowej opiece zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, sanatoriach, placówkach opieki długoterminowej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

Uzyskanie dyplomu licencjata pielęgniarstwa uprawnia do kontynuowania nauki na studiach pielęgniarskich drugiego stopnia.

Wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne weryfikowane są w trakcie praktyki zawodowej, która stanowi integralną część kształcenia.

Poza obowiązkowymi zajęciami studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez działalność w  Studenckich Kołach Naukowych – SKN „Bolus”, SKN „PROZDROWIE”, SKN z Zakresu Fizjologii Wysiłku Fizycznego.

Studenci mogą również podnosić sprawność fizyczną w ramach działalności sekcji sportowych działających przy AZS Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Kierunek uzyskał pozytywną opinię i posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.
 

Polska Komisja Akredytacyjna - ocena kierunku

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, mocą uchwały  nr 91/2023 z dnia 23 lutego 2023 r., wydało ocenę pozytywną w sprawie oceny programowej kierunku pielęgniarstwo prowadzonego na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych  Kakronoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  w Jeleniej Górze.

Wysoko oceniona organizacja i jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo przyczyniły się do uzyskania akredytacji na sześć kolejnych lat.
 

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP)