tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Dietetyka

Dietetyka

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne

Studia trwają: 3 lata (sześć semestrów)

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.

 

Przyporządkowanie kierunku „Dietetyka” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz wskazanie procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na kierunku. 

 

Dietetyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy obejmującą zagadnienia z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Studia pierwszego stopnia na kierunku dietetyka trwają 6 semestrów. Program nauczania przygotowuje do podejmowania działań z zakresu profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, zapobiegania niedożywieniu związanemu z chorobą i prowadzenia oświaty zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie będące ważnym elementem zdrowia publicznego.

Ogólnym celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnych pracowników biorących współodpowiedzialność za zdrowie człowieka.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest: nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, przygotowanie do pracy w poradniach dietetycznych, współpracy z lekarzem i pielęgniarką w zakresie planowania żywienia. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia oraz przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia i systematycznego doskonalenia zawodowego.

Program kształcenia na kierunku DIETETYKA jest zgodny z Misją Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, która zakłada „kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności w pracy zawodowej”. Kształcenie na kierunku Dietetyka opiera się na przygotowaniu przyszłych absolwentów do pracy w zawodzie dietetyka w poczuciu odpowiedzialności za wykonywanie zadań wobec podmiotu opieki, kierując się poszanowaniem praw człowieka i jego wartości oraz zasadami kultury relacji międzyludzkich.

Poza obowiązkowymi zajęciami studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych - z anatomii, biochemii, ratownictwa medycznego. Mogą również podnosić sprawność fizyczną w ramach działalności sekcji sportowych działających w KANS. 
 

Sylwetka zawodowa Dietetyka

Dyplom licencjata dietetyki uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Dietetyka, który posiada podstawową wiedzę w zakresu żywienia człowieka w stanie zdrowia i choroby, technologii przygotowywania potraw, jak i nauk o zdrowiu. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w praktycznym działaniu.

Dysponuje umiejętnościami związanymi z planowaniem prawidłowego żywienia dla różnych grup ludności, planowaniem i przygotowywaniem potraw wchodzących w skład poszczególnych diet wg obowiązującej klasyfikacji, oceną stanu odżywiania, sposobem żywienia i rozpoznaniem niedożywienia, zapobieganiem chorobom żywieniowo-zależnym, oceną wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, kontrolą jakości produktów żywnościowych i warunkami ich przechowywania oraz produkcją potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP). Nadto potrafi dokonać oceny wpływu choroby na stan odżywiania i wpływu żywienia na efekt leczenia chorób, organizować żywienie indywidualne, zbiorowe i lecznicze dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz skutecznie prowadzić edukację żywieniową. Potrafi prowadzić nadzór nad prawidłowym żywieniem oraz być przygotowanym do podjęcia pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z lekarzem oraz pielęgniarką w zakresie planowania żywienia, a także do podjęcia indywidualnej działalności ukierunkowanej na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego stylu życia i poradnictwo w tym zakresie.

Ważnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia. w zakresie kompetencji społecznych posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i drugiego człowieka, skutecznie i z empatią porozumiewa się z nim oraz posiada świadomość konieczności ustawicznego kształcenia się w oparciu o wiarygodne źródła doskonalenia zawodowego i samokształcenia w dziedzinie dietetyki. Absolwent biegle posługuje się specjalistycznym językiem obcym w zakresie dietetyki na poziomie B2 i posiada umiejętność operowania językiem specjalistycznym z zakresu medycyny.

Jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia Absolwent jest profesjonalnie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu dietetyka. Po ukończeniu studiów licencjackich ma możliwość podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych, hotelach z restauracjami i Spa, uzdrowiskach i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji) oraz szkolnictwie, po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). 

 

Konsultacje na kierunku Dietetyka

Konsultacje nauczycieli akademickich znajdują sie pod niżej podanym linkiem:

https://wd.kpswjg.pl/Plany/ZnajdzProwadzacego/

Po kliknięciu w link należy wpisać nazwisko prowadzącego 

 

Kodeks Etyki Zawodowej Dietetyka <<<

PRZYRZECZENIE

Z szacunkiem i powagą przyjmuję nadany mi tytuł dietetyka i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam:

1. Chronić życie i zdrowie ludzkie.

2. Wykorzystywać swą wiedzę w profilaktyce i dietoterapii schorzeń.

3. Wykazywać gotowość niesienia pomocy każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, przynależność religijną, poglądy polityczne, wiek, stan majątkowy i inne.

4. Przestrzegać prawa oraz szanować godność każdego człowieka.

5. Dążyć do pozytywnych skutków żywienia człowieka w zdrowiu i chorobie.

6. Doskonalić swoje umiejętności zgodnie z osiągnięciami nauk medycznych i żywieniowych.

7. Strzec godności dietetyków

 

CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Założenia etyki zawodowej wynikają z podstawowych zasad etycznych i mają na celu przestrzeganie praw pacjenta/klienta, współżycia społecznego oraz poszanowanie godności zawodu.

2. Zadania zawodowe dietetyka to świadome i dobrowolne podejmowanie działań z zakresu żywienia człowieka w zdrowiu i chorobie z poszanowaniem ich potrzeb niezależnie od sytuacji zdrowotnej czy społecznej.

3. W pracy zawodowej celem nadrzędnym jest dobro odbiorcy usług dietetycznych oraz wysoki statut wykonywanego zawodu.

4. Dietetyk posiadający prawnie potwierdzony tytuł zawodowy ponosi osobistą odpowiedzialność za swoje działania.

5. Obowiązkiem dietetyka jest stały rozwój zawodowy i osobisty, a jego kwalifikacje powinny wynikać z aktualnego poziomu naukowo popartej wiedzy.

 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

Rozdział I

Dietetyk a pacjent

1. Pacjent ma prawo do otrzymywania świadczeń dietetycznych bez względu na rasę, płeć, narodowość, poglądy, stan majątkowy i inne.

2. Pacjent ma prawo do poszanowania jego godności osobistej, prywatności, a jego relacje z dietetykiem będą opierały się na wzajemnym szacunku, zaufaniu i zrozumieniu.

3. Dietetyk ma obowiązek dostosować sposób żywienia pacjenta do zaleceń lekarza i stanu zdrowia pacjenta,zgodnie z naukowo przyjętymi standardami dobrej praktyki w żywieniu i dietetyce.

4. Pacjent ma prawo do otrzymania rzetelnej i wyczerpującej informacji odnośnie sposobu żywienia.

5. Dietetyk ma obowiązek poinformowania pacjenta o ewentualnym ryzyku nieprzestrzegania zaleceń dietetycznych oraz oczekiwanych korzyściach ich wdrożenia.

6. Pacjent ma prawo do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu żywienia oraz do wyboru dietetyka, a ten nie może negować jego decyzji.

7. Dietetyk zobowiązany jest do zachowaniaw tajemnicy wszystkich informacji o pacjencie i jego środowisku uzyskanych w związku z pełnieniem roli zawodowej. Śmierć pacjenta nie zwalnia go od obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej.

8. Dietetyk nie może wykraczać poza swoje kompetencje i umiejętności w wykonywaniu zadań zawodowych.

9. Dietetyk stosuje tylko uznane naukowo metody dietoterapii.

10. Dietetyk wykonuje swoje zadania zawodowe rzetelnie i bezstronnie zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami.

11. W czasie wykonywania zadań zawodowych dietetyk nie może działać pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.

Rozdział II

Dietetyk a praktyka zawodowa i nauka

1. Dietetyk ma obowiązek nieustannie podnosić swoje kompetencje zawodoweoraz dążyć do rozwoju wiedzy żywieniowej i dietetycznej.

2. Dietetyk powinien partycypować w badaniach naukowych, stosować i objaśniać ich wynikicelem podniesienia poziomu świadczonych usług.

3. Dietetyk ma prawo brać udział w badaniach naukowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a uzyskane wyniki udostępniać np. w czasie konferencji czy w czasopismach naukowych.

4. Dietetyk ma prawo członkowstwa w towarzystwach i instytucjach naukowych, których celem jest promowanie życia i zdrowia człowieka poprzez czynnik żywieniowy.

5. Dietetyk nie może współpracować z organizacjami i zakładami produkcyjnymi mającymi cele sprzeczne z interesami zawodowymi i moralnymi dietetyków.

6. Dietetyk dba o godność zawodu wzbudzając ogólny szacunek i zaufanie.

Rozdział III

Dietetyk a współpracownicy

1. Dietetyk, jako członek zespołu terapeutycznego, dąży do wprowadzenia żywienia w proces leczniczy.

2. Dietetyk ma prawo dostępu do informacji mających wpływ na realizację czynności zawodowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa własnego oraz pacjenta.

3. Dietetyk nie łamie tajemnicy zawodowej dzieląc się swoimi spostrzeżeniami z innymi członkami zespołu terapeutycznego.

4. Dietetyk nie ocenia ani nie dyskredytuje postępowania współuczestników zespołu terapeutycznego.

5. Dietetyk dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z kolegami i koleżankami. Przekazuje im dobre wzorce kulturowei poszanowania człowieka. Wprowadzając ich do pracy kształtuje w nich nawyk pracowitości, uczciwości, rzetelności, dokładności i empatii w dążeniu do najwyższego poziomu świadczonych usług.

Rozdział IV

Dietetyk a komunikacja społeczna

1. Dietetyk dba o zdrowie społeczeństwa poprzez skuteczną komunikację rozwijając strategie i programy żywieniowe, prowadząc edukację i szkolenia z zakresu dietetyki.

2. Dietetyk podejmuje działania w celu złagodzenia skutków głodu, niedożywienia i nieprawidłowego żywienia.

3. Dietetyk, zgodnie ze swoją wiedzą opartą na dowodach, przeciwdziała praktykom żywieniowym uznanym przez naukę za bezwartościowe i/lub szkodliwe dla zdrowia.

4. Dietetyk wspiera i promuje swój zawód.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Kodeksu nie kolidują z obowiązującymi Kodeksami etyki zawodowej zawodów medycznych.

2. W przypadkach nieujętych w Kodeksie Etyki Zawodowej Dietetyka należy postępować zgodnie z dobrym obyczajem i przepisami prawa.

3. Jakiekolwiek zmiany w kodeksie mogą być dokonane jedynie przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

4. Kodeks wchodzi w życie po uchwaleniu przezKrajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Dietetyki z dniem 20.12.2014r.